இமிழ்

"இமிழ்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

இமிழ்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Imiḻ/

(பெயர்ச்சொல்) ஒலி
இம்மெனும் ஓசை
கயிறு
பந்தம்

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

இமிழ் + ஐஇமிழை
இமிழ் + ஆல்இமிழால்
இமிழ் + ஓடுஇமிழோடு
இமிழ் + உடன்இமிழுடன்
இமிழ் + குஇமிழுக்கு
இமிழ் + இல்இமிழில்
இமிழ் + இருந்துஇமிழிலிருந்து
இமிழ் + அதுஇமிழது
இமிழ் + உடையஇமிழுடைய
இமிழ் + இடம்இமிழிடம்
இமிழ் + (இடம் + இருந்து)இமிழிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
ம்+இ=மி
ழ்=ழ்

இமிழ் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.