இமில்

"இமில்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

இமில்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Imil/

(பெயர்ச்சொல்) எருதின் திமில்

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

இமில் + ஐஇமிலை
இமில் + ஆல்இமிலால்
இமில் + ஓடுஇமிலோடு
இமில் + உடன்இமிலுடன்
இமில் + குஇமிலுக்கு
இமில் + இல்இமிலில்
இமில் + இருந்துஇமிலிலிருந்து
இமில் + அதுஇமிலது
இமில் + உடையஇமிலுடைய
இமில் + இடம்இமிலிடம்
இமில் + (இடம் + இருந்து)இமிலிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
ம்+இ=மி
ல்=ல்

இமில் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.