இமம்

"இமம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

இமம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Imam/

(பெயர்ச்சொல்) பனி
இமயமலை
மந்தரமலை
மேருமலை
பொன்

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

இமம் + ஐஇமத்தை
இமம் + ஆல்இமத்தால்
இமம் + ஓடுஇமத்தோடு
இமம் + உடன்இமத்துடன்
இமம் + குஇமத்துக்கு
இமம் + இல்இமத்தில்
இமம் + இருந்துஇமத்திலிருந்து
இமம் + அதுஇமத்தது
இமம் + உடையஇமத்துடைய
இமம் + இடம்இமத்திடம்
இமம் + (இடம் + இருந்து)இமத்திடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
ம்+அ=
ம்=ம்

இமம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.