இப்பால்

"இப்பால்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

இப்பால்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Ippāl/

இவ்விடம்
பிறகு

மெய் உயிர் இயைவு

=
ப்=ப்
ப்+ஆ=பா
ல்=ல்

இப்பால் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.