இந்திராணி

"இந்திராணி" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

இந்திராணி

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Intirāṇi/

(பெயர்ச்சொல்) இந்திரன் தேவி

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

இந்திராணி + ஐஇந்திராணியை
இந்திராணி + ஆல்இந்திராணியால்
இந்திராணி + ஓடுஇந்திராணியோடு
இந்திராணி + உடன்இந்திராணியுடன்
இந்திராணி + குஇந்திராணிக்கு
இந்திராணி + இல்இந்திராணியில்
இந்திராணி + இருந்துஇந்திராணியிலிருந்து
இந்திராணி + அதுஇந்திராணியது
இந்திராணி + உடையஇந்திராணியுடைய
இந்திராணி + இடம்இந்திராணியிடம்
இந்திராணி + (இடம் + இருந்து)இந்திராணியிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
ந்=ந்
த்+இ=தி
ர்+ஆ=ரா
ண்+இ=ணி

இந்திராணி என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.