இந்திரவில்

"இந்திரவில்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

இந்திரவில்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Intiravil/

(பெயர்ச்சொல்) வானவில்

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

இந்திரவில் + ஐஇந்திரவிலை
இந்திரவில் + ஆல்இந்திரவிலால்
இந்திரவில் + ஓடுஇந்திரவிலோடு
இந்திரவில் + உடன்இந்திரவிலுடன்
இந்திரவில் + குஇந்திரவிலுக்கு
இந்திரவில் + இல்இந்திரவிலில்
இந்திரவில் + இருந்துஇந்திரவிலிலிருந்து
இந்திரவில் + அதுஇந்திரவிலது
இந்திரவில் + உடையஇந்திரவிலுடைய
இந்திரவில் + இடம்இந்திரவிலிடம்
இந்திரவில் + (இடம் + இருந்து)இந்திரவிலிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
ந்=ந்
த்+இ=தி
ர்+அ=
வ்+இ=வி
ல்=ல்

இந்திரவில் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.