இத்துணை

"இத்துணை" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

இத்துணை

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Ittuṇai/

இவ்வளவு
சிறிதளவு

மெய் உயிர் இயைவு

=
த்=த்
த்+உ=து
ண்+ஐ=ணை

இத்துணை என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.