ஆஸ்திகம்

"ஆஸ்திகம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஆஸ்திகம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /āstikam/

(பெயர்ச்சொல்) ஆஸ்தி என்றால் உடைமை அல்லது சொத்து எனப் பொருள்தரும். இதனடிப்படையில் கடவுள் உள்ளார் என்ற நம்பிக்கையாளர்கள் ஆஸ்திகர்கள் எனப்படுகின்றனர்.இக்கொள்கையே ஆத்திகம் எனப்படுகிறது.

(பெயர்ச்சொல்) belief on the God

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

ஆஸ்திகம் + ஐஆஸ்திகத்தை
ஆஸ்திகம் + ஆல்ஆஸ்திகத்தால்
ஆஸ்திகம் + ஓடுஆஸ்திகத்தோடு
ஆஸ்திகம் + உடன்ஆஸ்திகத்துடன்
ஆஸ்திகம் + குஆஸ்திகத்துக்கு
ஆஸ்திகம் + இல்ஆஸ்திகத்தில்
ஆஸ்திகம் + இருந்துஆஸ்திகத்திலிருந்து
ஆஸ்திகம் + அதுஆஸ்திகத்தது
ஆஸ்திகம் + உடையஆஸ்திகத்துடைய
ஆஸ்திகம் + இடம்ஆஸ்திகத்திடம்
ஆஸ்திகம் + (இடம் + இருந்து)ஆஸ்திகத்திடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
ஸ்=ஸ்
த்+இ=தி
க்+அ=
ம்=ம்

ஆஸ்திகம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.