ஆறு அறிவுகள்

"ஆறு அறிவுகள்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஆறு அறிவுகள்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /āṟu aṟivukaḷ/

உணர்தல்
ருசித்தல்/சுவைத்தல்
மணத்தல்/நுகர்தல்
பார்த்தல்
கேட்டல்
பகுத்தறிவு

Touch
Taste
Smell
Sight
Hearing
Rational

மெய் உயிர் இயைவு

=
ற்+உ=று
=
=
ற்+இ=றி
வ்+உ=வு
க்+அ=
ள்=ள்

ஆறு அறிவுகள் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.