ஆமலகி

"ஆமலகி" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஆமலகி

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /āmalaki/

(பெயர்ச்சொல்) ஆமலகம்

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

ஆமலகி + ஐஆமலகியை
ஆமலகி + ஆல்ஆமலகியால்
ஆமலகி + ஓடுஆமலகியோடு
ஆமலகி + உடன்ஆமலகியுடன்
ஆமலகி + குஆமலகிக்கு
ஆமலகி + இல்ஆமலகியில்
ஆமலகி + இருந்துஆமலகியிலிருந்து
ஆமலகி + அதுஆமலகியது
ஆமலகி + உடையஆமலகியுடைய
ஆமலகி + இடம்ஆமலகியிடம்
ஆமலகி + (இடம் + இருந்து)ஆமலகியிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
ம்+அ=
ல்+அ=
க்+இ=கி

ஆமலகி என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.