ஆநந்தமூலம்

"ஆநந்தமூலம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஆநந்தமூலம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /ānantamūlam/

கஞ்சா

மெய் உயிர் இயைவு

=
ந்+அ=
ந்=ந்
த்+அ=
ம்+ஊ=மூ
ல்+அ=
ம்=ம்

ஆநந்தமூலம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.