ஆதவம்

"ஆதவம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஆதவம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /ātavam/

(பெயர்ச்சொல்) ஆதபம்

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

ஆதவம் + ஐஆதவத்தை
ஆதவம் + ஆல்ஆதவத்தால்
ஆதவம் + ஓடுஆதவத்தோடு
ஆதவம் + உடன்ஆதவத்துடன்
ஆதவம் + குஆதவத்துக்கு
ஆதவம் + இல்ஆதவத்தில்
ஆதவம் + இருந்துஆதவத்திலிருந்து
ஆதவம் + அதுஆதவத்தது
ஆதவம் + உடையஆதவத்துடைய
ஆதவம் + இடம்ஆதவத்திடம்
ஆதவம் + (இடம் + இருந்து)ஆதவத்திடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
த்+அ=
வ்+அ=
ம்=ம்

ஆதவம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.