ஆண்களின் 7 பருவங்கள்

"ஆண்களின் 7 பருவங்கள்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஆண்களின் 7 பருவங்கள்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /āṇkaḷiṉ 7 paruvaṅkaḷ/

(தொகைச் சொல்) பாலன் <7
மீளி 8-10
மறவோன் 11-14
திறவோன் 15
விடலை 16
காளை 17-30
முது மகன் >30

மெய் உயிர் இயைவு

=
ண்=ண்
க்+அ=
ள்+இ=ளி
ன்=ன்
=
7=
=
ப்+அ=
ர்+உ=ரு
வ்+அ=
ங்=ங்
க்+அ=
ள்=ள்

ஆண்களின் 7 பருவங்கள் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.