அவாச்சியன்

"அவாச்சியன்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

அவாச்சியன்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Avācciyaṉ/

(பெயர்ச்சொல்) குறிப்பிடத்தகாதவன்

(பெயர்ச்சொல்) One who is not worth mentioning.

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

அவாச்சியன் + ஐஅவாச்சியனை
அவாச்சியன் + ஆல்அவாச்சியனால்
அவாச்சியன் + ஓடுஅவாச்சியனோடு
அவாச்சியன் + உடன்அவாச்சியனுடன்
அவாச்சியன் + குஅவாச்சியனுக்கு
அவாச்சியன் + இல்அவாச்சியனில்
அவாச்சியன் + இருந்துஅவாச்சியனிலிருந்து
அவாச்சியன் + அதுஅவாச்சியனது
அவாச்சியன் + உடையஅவாச்சியனுடைய
அவாச்சியன் + இடம்அவாச்சியனிடம்
அவாச்சியன் + (இடம் + இருந்து)அவாச்சியனிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
வ்+ஆ=வா
ச்=ச்
ச்+இ=சி
ய்+அ=
ன்=ன்

அவாச்சியன் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.