அவம்

"அவம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

அவம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Avam/

(பெயர்ச்சொல்) கேடு
தீமை

(பெயர்ச்சொல்) crime
sin

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

அவம் + ஐஅவத்தை
அவம் + ஆல்அவத்தால்
அவம் + ஓடுஅவத்தோடு
அவம் + உடன்அவத்துடன்
அவம் + குஅவத்துக்கு
அவம் + இல்அவத்தில்
அவம் + இருந்துஅவத்திலிருந்து
அவம் + அதுஅவத்தது
அவம் + உடையஅவத்துடைய
அவம் + இடம்அவத்திடம்
அவம் + (இடம் + இருந்து)அவத்திடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
வ்+அ=
ம்=ம்

அவம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.