அவனிகை

"அவனிகை" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

அவனிகை

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Avaṉikai/

(பெயர்ச்சொல்) திரை
இடுதிரை

(பெயர்ச்சொல்) Screen

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

அவனிகை + ஐஅவனிகையை
அவனிகை + ஆல்அவனிகையால்
அவனிகை + ஓடுஅவனிகையோடு
அவனிகை + உடன்அவனிகையுடன்
அவனிகை + குஅவனிகைக்கு
அவனிகை + இல்அவனிகையில்
அவனிகை + இருந்துஅவனிகையிலிருந்து
அவனிகை + அதுஅவனிகையது
அவனிகை + உடையஅவனிகையுடைய
அவனிகை + இடம்அவனிகையிடம்
அவனிகை + (இடம் + இருந்து)அவனிகையிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
வ்+அ=
ன்+இ=னி
க்+ஐ=கை

அவனிகை என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.