அளகு

"அளகு" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

அளகு

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Aḷaku/

(பெயர்ச்சொல்) பெண் மயில்

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

அளகு + ஐஅளகை
அளகு + ஆல்அளகால்
அளகு + ஓடுஅளகோடு
அளகு + உடன்அளகுடன்
அளகு + குஅளகுக்கு
அளகு + இல்அளகில்
அளகு + இருந்துஅளகிலிருந்து
அளகு + அதுஅளகது
அளகு + உடையஅளகுடைய
அளகு + இடம்அளகிடம்
அளகு + (இடம் + இருந்து)அளகிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
ள்+அ=
க்+உ=கு

அளகு என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.