அருந்தகம்

"அருந்தகம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

அருந்தகம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Aruntakam/

(பெயர்ச்சொல்) மென்பானவகை அருந்திச் செல்லக் கூடிய இடம்

(பெயர்ச்சொல்) restaurant

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

அருந்தகம் + ஐஅருந்தகத்தை
அருந்தகம் + ஆல்அருந்தகத்தால்
அருந்தகம் + ஓடுஅருந்தகத்தோடு
அருந்தகம் + உடன்அருந்தகத்துடன்
அருந்தகம் + குஅருந்தகத்துக்கு
அருந்தகம் + இல்அருந்தகத்தில்
அருந்தகம் + இருந்துஅருந்தகத்திலிருந்து
அருந்தகம் + அதுஅருந்தகத்தது
அருந்தகம் + உடையஅருந்தகத்துடைய
அருந்தகம் + இடம்அருந்தகத்திடம்
அருந்தகம் + (இடம் + இருந்து)அருந்தகத்திடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
ர்+உ=ரு
ந்=ந்
த்+அ=
க்+அ=
ம்=ம்

அருந்தகம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.