அரிவாண்மணை

"அரிவாண்மணை" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

அரிவாண்மணை

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Arivāṇmaṇai/

(பெயர்ச்சொல்) விட்டில் காய்கறிகளை வெட்ட பயன்படுத்தப்படும் கூரிய வாளுடன் இருக்கும் அமரக்கூடிய பிடி.

தொடர்புள்ளவை

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

அரிவாண்மணை + ஐஅரிவாண்மணையை
அரிவாண்மணை + ஆல்அரிவாண்மணையால்
அரிவாண்மணை + ஓடுஅரிவாண்மணையோடு
அரிவாண்மணை + உடன்அரிவாண்மணையுடன்
அரிவாண்மணை + குஅரிவாண்மணைக்கு
அரிவாண்மணை + இல்அரிவாண்மணையில்
அரிவாண்மணை + இருந்துஅரிவாண்மணையிலிருந்து
அரிவாண்மணை + அதுஅரிவாண்மணையது
அரிவாண்மணை + உடையஅரிவாண்மணையுடைய
அரிவாண்மணை + இடம்அரிவாண்மணையிடம்
அரிவாண்மணை + (இடம் + இருந்து)அரிவாண்மணையிடமிருந்து

படங்கள்

துருவலகையுடன் காணப்படும் அரிவாண்மணை
துருவலகையுடன் காணப்படும் அரிவாண்மணை

மெய் உயிர் இயைவு

=
ர்+இ=ரி
வ்+ஆ=வா
ண்=ண்
ம்+அ=
ண்+ஐ=ணை

அரிவாண்மணை என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.