அமர்புடையார்

"அமர்புடையார்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

அமர்புடையார்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Amarpuṭaiyār/

(பெயர்ச்சொல்) விருப்பமுடையார்
சேர்ந்துவாழ்பவர்

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

அமர்புடையார் + ஐஅமர்புடையாரை
அமர்புடையார் + ஆல்அமர்புடையாரால்
அமர்புடையார் + ஓடுஅமர்புடையாரோடு
அமர்புடையார் + உடன்அமர்புடையாருடன்
அமர்புடையார் + குஅமர்புடையாருக்கு
அமர்புடையார் + இல்அமர்புடையாரில்
அமர்புடையார் + இருந்துஅமர்புடையாரிலிருந்து
அமர்புடையார் + அதுஅமர்புடையாரது
அமர்புடையார் + உடையஅமர்புடையாருடைய
அமர்புடையார் + இடம்அமர்புடையாரிடம்
அமர்புடையார் + (இடம் + இருந்து)அமர்புடையாரிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
ம்+அ=
ர்=ர்
ப்+உ=பு
ட்+ஐ=டை
ய்+ஆ=யா
ர்=ர்

அமர்புடையார் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.