அன்றெரிந்தான்பூண்டு

"அன்றெரிந்தான்பூண்டு" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

அன்றெரிந்தான்பூண்டு

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Aṉṟerintāṉpūṇṭu/

(பெயர்ச்சொல்) ஓர்பூண்டு

(பெயர்ச்சொல்) A little shrub which can be used as fuel as soon as cut down

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

அன்றெரிந்தான்பூண்டு + ஐஅன்றெரிந்தான்பூண்டை
அன்றெரிந்தான்பூண்டு + ஆல்அன்றெரிந்தான்பூண்டால்
அன்றெரிந்தான்பூண்டு + ஓடுஅன்றெரிந்தான்பூண்டோடு
அன்றெரிந்தான்பூண்டு + உடன்அன்றெரிந்தான்பூண்டுடன்
அன்றெரிந்தான்பூண்டு + குஅன்றெரிந்தான்பூண்டுக்கு
அன்றெரிந்தான்பூண்டு + இல்அன்றெரிந்தான்பூண்டில்
அன்றெரிந்தான்பூண்டு + இருந்துஅன்றெரிந்தான்பூண்டிலிருந்து
அன்றெரிந்தான்பூண்டு + அதுஅன்றெரிந்தான்பூண்டது
அன்றெரிந்தான்பூண்டு + உடையஅன்றெரிந்தான்பூண்டுடைய
அன்றெரிந்தான்பூண்டு + இடம்அன்றெரிந்தான்பூண்டிடம்
அன்றெரிந்தான்பூண்டு + (இடம் + இருந்து)அன்றெரிந்தான்பூண்டிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
ன்=ன்
ற்+எ=றெ
ர்+இ=ரி
ந்=ந்
த்+ஆ=தா
ன்=ன்
ப்+ஊ=பூ
ண்=ண்
ட்+உ=டு

அன்றெரிந்தான்பூண்டு என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.