அந்தணர்

"அந்தணர்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

அந்தணர்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Antaṇar/

(பெயர்ச்சொல்) வேதியர்

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

அந்தணர் + ஐஅந்தணரை
அந்தணர் + ஆல்அந்தணரால்
அந்தணர் + ஓடுஅந்தணரோடு
அந்தணர் + உடன்அந்தணருடன்
அந்தணர் + குஅந்தணருக்கு
அந்தணர் + இல்அந்தணரில்
அந்தணர் + இருந்துஅந்தணரிலிருந்து
அந்தணர் + அதுஅந்தணரது
அந்தணர் + உடையஅந்தணருடைய
அந்தணர் + இடம்அந்தணரிடம்
அந்தணர் + (இடம் + இருந்து)அந்தணரிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
ந்=ந்
த்+அ=
ண்+அ=
ர்=ர்

அந்தணர் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.