அதடம்

"அதடம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

அதடம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Ataṭam/

செங்குத்து

Precipice

மெய் உயிர் இயைவு

=
த்+அ=
ட்+அ=
ம்=ம்

அதடம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.