அண்ணாந்தாள்

"அண்ணாந்தாள்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

அண்ணாந்தாள்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Aṇṇāntāḷ/

(பெயர்ச்சொல்) கழுத்திற்குங்காலுக்கும் பூட்டுங்கயிறு

(பெயர்ச்சொல்) A kind of torture, in which a cord is fastened round the neck, and the head tied close to the great toe
while the hands are kept behind

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

அண்ணாந்தாள் + ஐஅண்ணாந்தாளை
அண்ணாந்தாள் + ஆல்அண்ணாந்தாளால்
அண்ணாந்தாள் + ஓடுஅண்ணாந்தாளோடு
அண்ணாந்தாள் + உடன்அண்ணாந்தாளுடன்
அண்ணாந்தாள் + குஅண்ணாந்தாளுக்கு
அண்ணாந்தாள் + இல்அண்ணாந்தாளில்
அண்ணாந்தாள் + இருந்துஅண்ணாந்தாளிலிருந்து
அண்ணாந்தாள் + அதுஅண்ணாந்தாளது
அண்ணாந்தாள் + உடையஅண்ணாந்தாளுடைய
அண்ணாந்தாள் + இடம்அண்ணாந்தாளிடம்
அண்ணாந்தாள் + (இடம் + இருந்து)அண்ணாந்தாளிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
ண்=ண்
ண்+ஆ=ணா
ந்=ந்
த்+ஆ=தா
ள்=ள்

அண்ணாந்தாள் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.