அண்டில்

"அண்டில்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

அண்டில்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Aṇṭil/

(பெயர்ச்சொல்) மாடு முதலியவற்றின் கண்ணிற்பற்றும்பூச்சி

(பெயர்ச்சொல்) (prov.) A worm troubling the eyes of cattle and of horses

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

அண்டில் + ஐஅண்டிலை
அண்டில் + ஆல்அண்டிலால்
அண்டில் + ஓடுஅண்டிலோடு
அண்டில் + உடன்அண்டிலுடன்
அண்டில் + குஅண்டிலுக்கு
அண்டில் + இல்அண்டிலில்
அண்டில் + இருந்துஅண்டிலிலிருந்து
அண்டில் + அதுஅண்டிலது
அண்டில் + உடையஅண்டிலுடைய
அண்டில் + இடம்அண்டிலிடம்
அண்டில் + (இடம் + இருந்து)அண்டிலிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
ண்=ண்
ட்+இ=டி
ல்=ல்

அண்டில் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.