அடைய

"அடைய" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

அடைய

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Aṭaiya/

(வினையடை) முழுவதும். கோயிலடைய விளக்கேற்றி (பெரியபு. நமிநந்தி.14)

(வினையடை) Completely
thoroughly
altogether

அடைய என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.