அடையான்

"அடையான்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

அடையான்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Aṭaiyāṉ/

(பெயர்ச்சொல்) ஏற்காதவன்

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

அடையான் + ஐஅடையானை
அடையான் + ஆல்அடையானால்
அடையான் + ஓடுஅடையானோடு
அடையான் + உடன்அடையானுடன்
அடையான் + குஅடையானுக்கு
அடையான் + இல்அடையானில்
அடையான் + இருந்துஅடையானிலிருந்து
அடையான் + அதுஅடையானது
அடையான் + உடையஅடையானுடைய
அடையான் + இடம்அடையானிடம்
அடையான் + (இடம் + இருந்து)அடையானிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
ட்+ஐ=டை
ய்+ஆ=யா
ன்=ன்

அடையான் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.