அடுக்கு நந்தியாவட்டை

"அடுக்கு நந்தியாவட்டை" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

அடுக்கு நந்தியாவட்டை

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Aṭukku nantiyāvaṭṭai/

இதுவும் நந்தியாவட்டைபோன்றதுதான் ஆனால் இரண்டு
முன்று அடுக்குகள் காணப்படும்.

அடுக்கு நந்தியாவட்டை என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.