அஞ்ஞாயம்

"அஞ்ஞாயம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

அஞ்ஞாயம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Aññāyam/

(பெயர்ச்சொல்) அநியாயம்

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

அஞ்ஞாயம் + ஐஅஞ்ஞாயத்தை
அஞ்ஞாயம் + ஆல்அஞ்ஞாயத்தால்
அஞ்ஞாயம் + ஓடுஅஞ்ஞாயத்தோடு
அஞ்ஞாயம் + உடன்அஞ்ஞாயத்துடன்
அஞ்ஞாயம் + குஅஞ்ஞாயத்துக்கு
அஞ்ஞாயம் + இல்அஞ்ஞாயத்தில்
அஞ்ஞாயம் + இருந்துஅஞ்ஞாயத்திலிருந்து
அஞ்ஞாயம் + அதுஅஞ்ஞாயத்தது
அஞ்ஞாயம் + உடையஅஞ்ஞாயத்துடைய
அஞ்ஞாயம் + இடம்அஞ்ஞாயத்திடம்
அஞ்ஞாயம் + (இடம் + இருந்து)அஞ்ஞாயத்திடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
ஞ்=ஞ்
ஞ்+ஆ=ஞா
ய்+அ=
ம்=ம்

அஞ்ஞாயம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.