அகறல்

"அகறல்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

அகறல்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Akaṟal/

(வினைச்சொல்) அகன்றுபோதல்
நீங்கிப்போதல்

மெய் உயிர் இயைவு

=
க்+அ=
ற்+அ=
ல்=ல்

அகறல் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.