வ - வரிசை

எழுத்தெனப் படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பஃ தென்ப -தொல்காப்பியம்

சொல்பொருள்
வெருள்ளு

மருளுதல். எனைக்கண்டார் வெருளா வண்ணம் மெய்யன்பை யுடையாய் பெறநான் வேண்டுமே (திருவாச. 32, 3)
அஞ்சுதல். பெருங்குடி யாக்கம் பீடற வெருளி (பெருங். மகத. 24, 84)
குதிரை முதலியன மருளுதல்

வெட்டுகை

அறையுற் றாலைக் கலமருந் தீங்கழைக் கரும்பே (மலைபடு.118)

விழைய

ஓர் உவமவாய்பாடு. (தொல்.பொ.289.)

வட்டன்

தோறும். ஆட்டைவட்டன் முக்குறுணி நெற் பொலிசையாக (S. I. I. ii
69
3).

வாரி

முறையில் என்னும் பொருளில் வருஞ் சொல்
வகுப்புவாரி

வான்

ஒரு வினையெச்சவிகுதி. (நன். 343.)

வி

தொழிற்பெயர் விகுதி
பிறவினைவிகுதி. (நன். 138.)

விறப்ப

ஓர் உவமவாய்பாடு. (தொல். பொ. 287.)

வீட்டன்

தோறும் என்று பொருள்படும் ஒரு விகுதி
ஆட்டை வீட்டன் பொலிசை காசு அரைக்கால் (S. I. I. ii, 97).

வை

தொழிற்பெயர் விகுதியுள் ஒன்று
போர்வை
கூர்மை
வைதல்
வைத்தல்

வைத்து

ஓர் அசைச்சொல். இப்பாதகத்தைக் கண்டு வைத்தும் (சீவக. 681
உரை).

வெல்லம்

10000000000000000

விடலை

16 - 25 வயதுக்குட்பட்ட இளம் பருவத்தினரை விடலைகள் என்று அழைப்பதுண்டு

விருந்தோம்பல்

வீட்டிற்க்கு வரும் விருந்தினரை உணவளித்து உபசரித்தல்

வாத்தியார்

ஆசான்
கற்பிப்போன்
வாத்தி

வைத்தியசாலை

மருத்துவமணை

வெகுமானம்

அன்பளிப்பு

வீதி

தெரு
மறுகு

விரக்தி

மனமுறிவு
மனஉடைவு
மன இடிவு

வித்யாசம்

வேறுபாடு
மாறுபட்ட