வ - வரிசை

எழுத்தெனப் படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பஃ தென்ப -தொல்காப்பியம்

சொல்பொருள்
வளைவு

வசிவு

வண்டு

வளைந்த உடலுடையை பூச்சி

வெட்சிப்பூ

இட்லிப்பூ

வாழ்த்துக்கள்

பாராட்டுக்கள்

வெந்தயம்

மேதி
வெந்தியம்

வெட்டிவேர்

விளமிச்சுவேர்

வஞ்சகன்

வச்சிரப்படை
விருத்திராசுரன்

விராடம்

ஒரு தேசம்

விரிசல்

விரி
சலங்கு விரிசலிலே அகப்பட்டது
அலைவிரிசல்

விமூட்சஞ்ஞம்

(வி)அறிவின்மை.

வியநெறி

பெரும்பாதை

வியப்பி

அதிசயிப்பி

வியனுநாதம்

எதிரொலி

வியாசன்

வேதவியாசன்
வாதராயணன்

வெண்மை

வெள்ளை

விதராணம்

பிளப்பு

விதாரம்

போர்

விபகலிதம்

விபகலனம்
விவகலிதம்
கழிப்பு

விபவனம்

கீழ்ப்படிவு

விபன்னம்

குற்றம்
மெலிவு
மெலிந்தோன்