வ - வரிசை

எழுத்தெனப் படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பஃ தென்ப -தொல்காப்பியம்

சொல்பொருள்
விரேபம்

ஆற்றுப் பொது
ஓராறு

விலாசி

விலாசம்
தீ
பாம்பு

விலோபனம்

சந்தனத்தைலம்
வாசனைச்சாந்து
பூசுதல்

விவேகி

பகுத்தறி

விள்

விள்ளு,மலரு
உடை
பிரி
வேறுபடு
வெளிப் படுத்து
தழுவு
எனக்குக் காரியம் விள்ளவில்லை
விள்ளுவேறு வெக்குவேறாய்ப் பிரிந்தவைகள்
விண்டல், விண்டு சொல்ல
விண்டு போனார்கள்
விள்ளல்
விள்ளாத பேச்சு

வினையம்

வஞ்சகம்
வினையம் பேச
வினையக்காரன்
வினையந் தொடுக்க

வீடி

கொத்தான்

வீபத்து

சந்திரன்

வீரிடு

வீரிட்டழ
வீர்வீரென்று கத்த

வீற்றிரு

சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கிறார்

வெகுள்

வெகுளு,கோபி
வெகுளாமை

வெங்கடுப்பு

வெக்கடுப்பு

வெங்கதிர்

கதிரவன்

வல்லாரை

சரஸ்வதி
பிண்டீரி
யோகவல்லி
நயனவல்லி
குணசாலி
குளத்து குளத்தி
அசுர சாந்தினி

வராககர்ணி

அமுக்கரா

வெளிநாடு

நான் வாசிக்கும் நாடு தவிர்ந்த ஏனைய நாடுகளை வெளிநாடு என்று அழைக்கப்படும்.

வசம்

அதீனம். மாயப்பிறவி யுன்வசமே வைத்திட்டிருக்கும் (திருவாச. 33, 8).
ஆட்சி. (யாழ். அக.)
கீழ்ப்படிகை
ஒழுங்கு
நேர்
நிலைமை. அவன் அங்கே வசமறியாமற் போனான்.
இயலுகை. பொய்த்துயில் கொள்வான்றனை யெழுப்ப வசமோ (தாயு. ஆனந்தமான. 7).
பக்கம். சப்பட்டை வசமாய்வை
நகல் எழுதும் காகிதம்
பிறப்பு. (யாழ். கே.)
மூலமாய். அவர்வசம் புஸ்தகங்களை அனுப்பிருக்கிறேன்.

வாரம்

ஏழுநாட்கள்
ஞாயிற்றுக்கிழமைகளுக்கிடையேயுள்ள ஆறுநாட்கள்

வற்று

கூடியது. நேருரைத்தாக வற்றே (கம்பரா. மாரீச. 74)
ஓரு சாரியை. (பிங்.)

வீடு

இல்லம்