ழ - வரிசை

எழுத்தெனப் படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பஃ தென்ப -தொல்காப்பியம்

இந்த எழுத்து மொழிக்குமுன் வராது!