ய - வரிசை

எழுத்தெனப் படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பஃ தென்ப -தொல்காப்பியம்

சொல்பொருள்
யுவ

இளைய

யுத்தம்

போர்

யுவதி

இளம் பெண்

யாம்

தன்மைப்பன்மைப் பெயர். (தொல்.சொல்.164.)

யவன்

See யாவன்
உயற்வற வுயர்நல முடையவன் யவனன்(திவ். திருவாய் 1,1,1).

யாவண்

எவ்விடம. இருள் யா வணதோநின் னிழல் வாழ்வோர்க்கே (புறநா. 102).

யாவது

எது. காரியம் யாவது கழறுவீர் (கந்தபு. தக்கன்மக. 6).
எவ்விதம். கொணரும்வகை யாவதென (கம்பரா. திருவவ. 38).

யாவர்

எவர். யாவர்வாய் திறக்க வல்லார் (கம்பரா. பூக்கொய். 6).

யாவள்

எவள் யாவளோ வெம் மறையாதீமே (ஐங்குறு. 370).

யாவை

எவை.

யாரள்

See யாவள்.
பல்லிருங்கூந்தல் யாரளோ நமக்கே (குறுந். 19).

யாவன்

எவன். யாவனோ வொருவ னென்றாள் (கம்பரா. உலாவியர். 11) .

யோகம்

ஓகம்

யோகம்

இயமம்
நியமம்
ஆசனம்
பிராணா யாமம்
பிரத்யாகாரம்
தாரணை
தியானம்
சமாதி

யோனி

புணர்புழை என்பது கழுத்துப் போன்ற கருப்பையின் கீழ்ப்பகுதிக்கும் புறத்தேயுள்ள பிறப்புறுப்புக்கும் இடைப்பட்ட பாதையாகும்

யௌவனம்

இளமை வனப்பு.

யோக்கியதாம்சம்

தகுதி.

யுனானி

கிரேக்க வைத்திய முறை.

யதேச்சதிகாரம்

சர்வாதிகாரம்.

யானை நெருஞ்சில்

பெரு நெருஞ்சில்