ம - வரிசை

எழுத்தெனப் படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பஃ தென்ப -தொல்காப்பியம்

சொல்பொருள்
மூக்கைத் துளைத்தல்

சுவையான உணவு வகை.

மூக்கை நுழைத்தல்

பிறர் விவகாரத்தில் தலையிடுதல்.

மூச்சுப் பேச்சு காணோம்

அமைதியாக உள்ள தன்மை.

மூச்சு விடாதே

எதையும் சொல்லாதே.

மூடு மந்திரம்

இரகசியம்.

மூட்டை முடிச்சு

பயணத்துக்குரிய பொருள்கள்.

மூட்டி விடு

கலகம் செய்.

மூலவர்

அதிகாரம் கொண்ட பெரிய அதிகாரி.

மூலை முடுக்கு

எல்லா இடமும்.

மூளியாக

மங்கலத் தோற்றமின்றிக் கை
கழுத்து முதலியவற்றில் அணிகலன் இன்மை குறிப்பது.

முகத்திரை

மறைவான பொய்ம்மை.

முகங் கொடுத்துப் பேசு

இன்னுரை செய்.

முகம் செத்துப் போதல்

அவ மதிப்பு காணல்.

முகராசி

நற்பேறு.

முக வெட்டு

முகப் பொலிவு.

முக்கி முனகி

சிரமப் பட்டு.

முடிப்பு

பணம்.

முடியைப் பிய்த்துக் கொள்

மன அலைச்சல் : அவதிப்படு.

முடிவு கட்டு

தீர்மானம் செய்.

முடுக்கி விடு

துரிதப் படுத்து
தூண்டுதல் செய்.