ம - வரிசை

எழுத்தெனப் படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பஃ தென்ப -தொல்காப்பியம்

சொல்பொருள்
மாறி

பண்டமாற்றுவோன்
இரண்டகஞ்செய்வோன்
பொன் மாற்று
மாறக்கூடிய பெறுமதி

முழம்

இரு சாண் கொண்டதான முழங்கை நீள அளவு

முன்னோர்

முன்பு இருந்தவர்கள்/வந்தவர்கள்; முன்னையவர்; முன்னையோர்; மூதாதையர்
பண்டையோர்; புராதனர்; பூர்விகர்
மந்திரிகளின் தலைவர்; முதல்வர்கள்

மூதாதையர்

முன்னோர்கள்
மரபினோர்

முன்கோபி

விரைவில் கோபம் அடைபவன்; முன்கோபம் கொள்பவன்

மரிப்பு

சாவு

மரபியல்

மரபியல் அல்லது பிறப்புரிமையியல் என்பது மரபணுக்கள்
பாரம்பரியம் மற்றும் உயிரினங்களுக்கு இடையேயான வேறுபாடுகள் குறித்த அறிவியல் துறையாகும்

மரியான்

அழிவில்லாதவன்
தலைவன்
இறைவன்

மரியாள்

மரியாள் இயேசுவின் தாய்

மூவேந்தர்

சேரன், சோழன், பாண்டியன்

முழவு

முழக்கம் என்ற சொல்லின் பொருளைக் கொண்டு முழவுக்குப் பெயர் அமைத்திருக்கலாம்.
இது குறுங்கம்பு கொண்டும் கைவிரலைக் கொண்டும் அடித்துத் தாளவிசை எழுப்பிச் சுவைக்கும் கருவியாகும்.

மகுடி

பாம்பாட்டிகள் பயன்படுத்தும் ஒரு மரபுவழி இசைக்கருவி இதுவாகும். இது துளைக்கருவிகள் அல்லது காற்றுக்கருவிகள் வகையைச் சேர்ந்தது.

மெரசல்

பயம்

மிரட்டல்

பயமுறுத்தல்
அச்சுறுத்தல்

மயிர்க்குட்டி

சருமத்தில் மயிர்களை கொண்ட ஊர்வன. இவற்றில் நச்சுத் தன்மை கொண்டவையும் உள்ளன.
மயிர்க்குட்டி/மசுக்குட்டி

மிதவை

தெப்பம், மிதப்பு - வெண்கிடை மிதவையர் (பரிபா. 6,35).
சோறு. - (சூடாமணி நிகண்டு)
கூழ் - ஆய்மக ளட்ட வம்புளி மிதவை (புறநா.215).
கும்மாயம் - உழுந்துதலைப்பெய்த கொழுங்களி மிதவை (அகநா. 86, 1).