ம - வரிசை

எழுத்தெனப் படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பஃ தென்ப -தொல்காப்பியம்

சொல்பொருள்
மிதிவண்டி

இரு சக்கர வண்டி

முகவரி

விலக்கம்

மந்திரவஞ்சி

வருகமஞ்சள்

மணலக் கீரை

நாவமல்லிக் கீரை

முன்னை

கூழாமணிக்கீரை

முன்னதிமது

பல்லவப்பருனிச்செடி

மூவசைச்சீர்

உரிச்சீர்

மூலிகை

மருந்துக்காக பயன்படுத்தப்படும் செடிகள்,இலைகள்,வேர்,தண்டு இவைகளை முலிகை என்று அழைப்பார்கள்
பச்சிலை

மலர்

மரம், செடி, கொடி, புல் முதலான நிலத்திணைகளில் காணப்படும் ஓர் உறுப்பு. இது பல்வேறு நிறங்களிலும், பல்வேறு மணங்கள் பரப்புவனவாகவும், பல்வேறு மென்மைகளுடன் காணப்படும். தன் இனத்தைப் பரப்ப, காயாகிப் பழமாகி விதைகள் உருவாக்கும் முன் சூல்கொள்ளும் உறுப்பு
மலர்ந்து மணம் கமழும் நிலை

மண்ணியல்

மண்னை பற்றிய பாடப்பிரிவு

மட்டைப்பந்து

துடுப்பாட்டம்

மயானம்

துயிலும்இல்லம்

மாதங்கம்

யானை

முகநூல்

ஒருவருடைய சுயவிபரத்தை அறியக்கூடிய நூல்

மதியழகன்

மதி போன்ற அழகன்

மறுபெயர்

பெயருக்கு பதிலாக அழைக்கப்படும் பெயர்.

மணி விழா

60 ஆண்டுகள்

மலையாடு

மலைப் பிரதேசங்களில் வாழும் ஓர் ஆடு

முத்தாடை

அணி வகை

மகளிர் கூந்தல்

கொண்டை
குழல்
பனிச்சை
முடி
சுருள்