ம - வரிசை

எழுத்தெனப் படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பஃ தென்ப -தொல்காப்பியம்

சொல்பொருள்
மனை

வசிப்பிடம்

மனையாள்

மனைவி

மன்று

அரங்கம்
கூடுமிடம்

மன்றல்

திருமணம்

மாந்தர்

மக்கள்
ஆண் மக்கள்

மாண்

உயர்ந்த
சிறந்த

மாண்பு

உயர்வு

மாட்சி

உயர்வு

மாட்சிமை

உயர்வு

மன்னி

கழுத்து

மாள்

இறத்தல்
அழிதல்

மாண்டார்

இறந்தவர்

மால

மாலை

மெதுவா

மெதுவாக

மன்னிக்கணும்

மன்னிக்க வேண்டும்

மன்னிச்சிடுங்க

மன்னிக்க வேண்டும்

முசுடர்

முசுண்டர்

மூலம்

ஓண‌ம் ப‌ண்டிகையின் ஏழாம் நாள்

மாவேலி

மகாபலி

மகாபலி

பூராடம்