ம - வரிசை

எழுத்தெனப் படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பஃ தென்ப -தொல்காப்பியம்

சொல்பொருள்
மகாமெலம்

கொம்மட்டி. (சங். அக.)

மரக்காளான்

மரத்தில் முளைக்கும் காளான்வகை

மிகு

ஓர் உவம வுருபு. (தண்டி. 33.)

மினுக்கெண்ணெய்

உடலுக்குப் பளபளப்புண்டாக்குந் தைலவகை
மரச்சாமான்களுக்குரிய பூச்செண்ணெய்

முக்தசர்

சுருக்கமான. முக்தசராய்ச் சொன்னாள்
சாராமிசம். அவன் பிராதின் முக்தசர் என்ன

முழுத்த

முதிர்ச்சி பெற்ற. முழுத்த வின்பக்கடல் (திருக்கருவை. கலித். அந்.)
(adv.)முழுதும்

முழுவதும்

முழுமை. முழுவதும் படைப்போற் படைக்கும் பழையோன் (திருவாச. 3, 12)
பூர்ணமாக. நின்னையேத்த முழுவதுமே (திருவாச. 5, 6).

முழுவாசி

முழுமை
முற்றினநென்மணி
முழுவாசியும்

மேலெழுந்தவாரி

சிரமமின்மை. மேலெழுந்தவாரியாக இவர்களோடே யுத்தம் பண்ணுகையாலே (ஈடு, 6, 4, 3, ஜீ.).
ஊன்றிக்கவனியாமை. (W.)---adv.
ஊன்றிக்கவனியாமல்.

மந்தனம்

யானையின் முகபடாம்

மலையாளர்வளைப்பு

மலையாளிகளைப்போல ஒருவன் பக்கலில் ஒன்றை வாங்க நினைத்தால் வாங்கி யல்லது போகாத்தன்மை. நாழிகை முப்பது சென்றாலும் மலையாளர் வளைப்புப் போலே ஒரடி பேராதாய்த்து (ஈடு
10
3
3).

மறுபடி

விடை
மறுபடியும்

மறுவோலை

விடைக்கடிதம்

மன்னும்

பெரும்பான்மையும் (திருக்கோ.131, உரை)
ஓர் இடைச்சொல். காதலாள் பெயர் மன்னும் (சிலப். மங்கலவா. 29).

மன

மிகவும். அஃதவல மன்று மன (கலித்.108).--part.
வினைமுற்று வினையெச்சங்கட்கு இறுதியாகவரும் இடைச்சொல். (தொல். எழுத். 210.)

மா

இலக்குமி. மாமறுத்த மலர்மார்பின் (புறநா. 7).
செல்வம். (சங். அக.)
சரசுவதி. (சங். அக.)
மாற்று ஒட்டறும் செம்பொன் னொக்க வொருமாவுங் குறையாமல் (பெரியபு. எயர் கோன்.137).
ஒரு நிறை. (தொல். எழுத்.170, உரை.)
கீழ்வாயிலக்கத் தொன்று. (பிங்.)
நிலவளவைவகை. மாநிறை வில்லதும் பன்னாட் காகும் (புறநா. 184).
வயல். (பிங்.)
நிலம். மருதமாவின் றலையன (இரகு. நாட்டுப். 56).10.
வெறுப்பு. (சூடா.)1
கானல். (அரு. நி.) --Part.An indeclinable, in
ஆகாது என்ற பொருளில் வரும் ஒரு வடசொல். (சீவக. 484, உரை.)
பெரிய
விலங்கு

மாத்திரம்

தனிமை. (சங். அக.)
மட்டும். அதைமாத்திரம் எடு.

மீது

மேற்புரம்
மேடு. (நாமதீப. 535)
மேல். தண்வயலூரன்மீது (நாலடி, 389)
அதிகம்

மீமிசை

மிக்கது. (பிங்)
மீமிசைச்சொல்.மீமிசை யென்று பெயராய் அர்த்தத்தினுடைய அதிசயத்தைக் காட்டக் கடவது (திவ்.பெரியதி. 8, 1, 7, வ்யா)
மேலிடத்தில். கள்ளி மீமிசைக் கலித்த வீநறு முல்லை (நற்.169). கொல்களிற்று மீமிசை (புறநா.9)

முந்தி

முன்னிடம்.
முந்தானை. பொதுமாதர் முந்தியே தொடு மிடங்கள் (குற்றா. தல. மந்தமா. 21). --adv.
முற்காலம். முந்திவானோர்கள் வந்து (தேவா. 477, 8).