ம - வரிசை

எழுத்தெனப் படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பஃ தென்ப -தொல்காப்பியம்

சொல்பொருள்
மசமசஎன்று

அசமந்தமாக.

மட்டம் போடுதல்

வேலை செய்யாதிருத்தல்.

மட்டுப் படு

குறை : வேகம் : தணி.

மட்டுப் படுத்து

குறைவுப் படுத்து.

மட்டு மரியாதை

உரிய மரியாதை.

மடிப்பிச்சை

இரந்து பெறுவது.

மண்டியிடு

பணிந்து வணங்கு.

மண்டைக் கர்வம்

மடடைக் கனம் : இறுமாப்பு : செருக்கு.

மண்டையை உடைத்துக் கொள்

தீவிரமாகச் சிந்தனை செய்.

மண்ணாங்கட்டி

உருப்படாதது.

மண்ணைக் கவ்வுதல்

தோல்வியடைதல்.

மந்தகாசம்

புன்சிரிப்பு.

மந்த மாருதம்

தென்றல்.

மந்தை வெளி

மேய்ச்சல் நிலம்.

மப்பும் மந்தாரமாக

மழை வரும் குறிப்பு.

மயான வைராக்கியம்

தற்காலிக உறுதி.

மயிரிழையில்

நல்வாய்ப்பின் பேறு.

மரப்பாச்சி

குழந்தைகளுக்கு விளையாட்டுக் காட்டும் மரப் பொம்மை.

மரியாதையாக

அச்சுறுத்தும் குறிப்பு.

மருத்துவச்சி

அனுபவத்தால் மருத்துவம் செய்யும் மாது.