ப - வரிசை

எழுத்தெனப் படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பஃ தென்ப -தொல்காப்பியம்

சொல்பொருள்
பறைஞ்சவன்

சொன்னவன் (சொன்னான்)

பறையாதே

சொல்லாதே
பேசாதே

பறையிறான்

சொல்கிறான்

பதிவொளி

காணொளி

புலால்

இறைச்சி

பூப்பு

பூக்கை
மகளிர் ருது;இருது
மாதவிடாய்

புணர்ச்சி

சேர்தல், இணைதல்
காராட்டு (கொங்கு நாட்டு வழக்கு)

பாலுறவு

பால் ரீதியான புணர்வு/உறவு எனப்படும்.

பரிதி

சூரியனின் பெயர்களில் ஒன்று. ஆதவன்
செங்கதிர். பகலவன்
வெய்யோன்
ரவி
ஆதவன் எனவும் பரிதியை அழைப்பர்.

பல்லூடகம்

பல் + ஊடகம்

பேரகரமுதலி

அகரமுதலிகளுக்கு எல்லாம் அடிப்படையாய் அமையும் மிகப்பெரிய அகரமுதலி

பருமன்

உடலின் அகலம்

பரப்பளவு

பரப்பப்பட்ட அளவு

பதக்கு

இரண்டு குறுணி கொண்டதோர் அளவு; இரண்டு மரக்கால்

பேதுறார்

மயக்கமடையாதவராய்

பங்கம்

குற்றம்

பரிவு

இரக்கம்

பாடசாலை

பள்ளிக்கூடம்

பெரும்பொழுது

ஆறு பருவங்கள் (ஒரு வருடத்தின் பெரும்பொழுது).
இளவேனில் - சித்திரை, வைகாசி ஆகிய மாதங்கள்; கோடையின் தொடக்கம் - இளஞ்சூடுடன் இருக்கும் பருவம்
முதுவேனில் - ஆனி ஆடி மாதங்களாகிய கோடைக்காலம்
கார்/குளிர் - ஆவணி, புரட்டாசி மாதங்கள் அடங்கிய மழைக் காலம்
கூதிர் - சரற்காலம் எனப்படும் ஐப்பசி, கார்த்திகை மாதங்கள்
முன்பனி - முற்பகுதியில் பனி மிகுதியுடைய மார்கழி தை மாதங்கள்
பின்பனி - பிற்பகுதியில் பனி மிகுதியுடைய மாசி பங்குனி மாதங்கள்.

பிரா

கச்சு