ப - வரிசை

எழுத்தெனப் படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பஃ தென்ப -தொல்காப்பியம்

சொல்பொருள்
பற்ற

முன்னிட்டு, அதைப்பற்ற (திருவிருத்.44, 256)
ஒட்ட. (Tinn.)
காட்டிலும் அதைப்பற்ற இது நல்லது

பற்றறுதி

முழுதுந் தொடர் பறுகை அற்றறுதி பற்றறுதியாய் விட்டது . (W.)

பற்றாப்படி

போதியதும் போதாததுமானது.
குறைவு

பனைவாரை

பனஞ்சாத்து. (W.)

பின்றை

பின்னைநாள். (பிங்.)
பின்பு. பாண்முற்றொழிந்த பின்றை (புறநா. 29)

பே

இல்லை என்னும் பொருள்தருஞ்சொல்
நுரை
அழகு

பத்து

10

பத்தாயிரம்

10000

பத்துநூறாயிரம்

1000000

பதுமம்

100000000000000

பரார்த்தம்

10000000000000000000

பூரியம்

100000000000000000000

பின்புறம்

தோணியின் பின்புறம்
பின் பாகம்

பொல்லாதவன்

அடாவடித்தனம் செய்பவன்

பாலம்

ஆற்றைக் கடக்க உபயோகப்படுத்தும் வாராவதி

பிரம்மி

வல்லாரை

பொன்வாய்ப்புள்

மீன்கொத்தி

பீக்குருவி

பன்றிக்குருவி

பொன்னாந்தட்டான்

நெஞ்சிடத்தே மஞ்சணிறம் வாய்ந்த ஒருவகைக் குருவி

பஞ்சது

குயில்