ந - வரிசை

எழுத்தெனப் படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பஃ தென்ப -தொல்காப்பியம்

சொல்பொருள்
நெத்திலி மீன்

நெத்திலிப்பொடி

நந்தியாவட்டை

நந்தியார்வட்டை
நந்தியாவட்டம்

நித்தியக்கல்யாணி

பட்டிப்பூ

நன்னாரி

கொடிவகை. (பதார்த்த. 492.)

நீலகிரி செண்பகம்

காட்டுச் செண்பகம்

நெடுமை

நெட்டை

நீர்

"நீ" என்ற முன்னிலை ஒருமைச் சொல்லைவிட மரியாதை கூடியதாகவும் கூறுதல்
"நீங்கள்" என்ற முன்னிலை மரியாதைச் சொல்லைவிட மரியாதையில் குறைந்ததாகவும் உள்ள முன்னிலைச் சொல்

நீர்

தண்ணீர்

நாசிகை

மூக்கு
நாசி

நசை

விருப்பம்

நரி

ஒரு விதமாக ஊளை (ஒலி)யிடும் விலங்கு

நாளை

அடுத்ததினத்தில். நாளை வதுவை மணமென்று நாளிட்டு (திவ். நாய்ச். 6, )
நாளுக்குரிய. ஒருநாளை யின்பமே காமுறுவர் (நாலடி, 54)

நீர்ப்பூசணிக்காய்

கல்யாணப் பூசணிக்காய்

நிலக்கடலை

வேர்க்கடலை

நெல்

ஒரு தானியம்
இலங்கை, இந்தியா பிரதான உணவுப்பயிர்.

நடைபோடு

வெற்றியோடு முன்னேறும் தன்மை

நாக்குப்பூச்சி

கீரைப்பாம்பு

நரம்புச்சிலந்தி

கினிப்புழு

நா

நாக்கு

நாக்கு

நா