ந - வரிசை

எழுத்தெனப் படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பஃ தென்ப -தொல்காப்பியம்

சொல்பொருள்
நறுமுகை

இளம் பெண்
அழகி
மொட்டு

நீதி சாஸ்திரம்

நய நூல்

நுண்மை

மிக மிக சிறிய

நெய்தல்

கடலும் கடல் சார்ந்த இடம்

நிரல்

வரிசை

நிழற்படம்

ஒளிப்படம்
புகைப்படம்

நே

அன்பு
நேயம்

நோ

நோவு வருத்தம்

நீலம்

ஒரு நிறம்
கடல்
வானம்
குவளைப்பூ போன்றவற்றின் நிறம்

நவில்

கூறு

நாற்கரம்

நான்கு பக்கங்களைக் கொண்ட ஒரு பல்கோணம் நாற்கரம் எனப்படும். மிகவும் பொதுமைப்படுத்தப்பட்ட நாற்கோணம் நான்கு சமனற்ற பக்கங்களைக் கொண்டது.

நன்றி

ஒருவர் செய்த உதவிக்கு அவருக்கு தம் நல்லுணர்வையும் மகிழ்ச்சியையும்
கடன்பாட்டையும் தெரிவித்தல்

நகம்

கைகளிலும் கால்களிலும் நுனியில் காணப்படும் சிறிய தடித்த பகுதி
நெகம்

நல்லா

நன்றாக

நீங்க

நீங்கள்

நில்லு

நில்

நனவு

மனத்தின் விழிப்பு நிலை

நசி

நசுங்கு

நீராடல்

குளியல்
முழுமையான குளிப்பு

நீர் மெத்தை

நீர் நிரப்பப்பட்ட மெத்தை