த - வரிசை

எழுத்தெனப் படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பஃ தென்ப -தொல்காப்பியம்

சொல்பொருள்
தலையெழுத்து

தலை விதி

தலைகுனிவு

அவமானம்

தலைசாய்தல்

இறத்தல்
ஆம் என்று கூரல்

தலைவாரி

சீப்பு

தளம்

தரை
அத்திவாரம்

தமிழ்ழ

தமிழில்

தெரிஞ்சா

தெரிந்தால்

தமிழ்

தமிழர்களால் பேசப்படும் மொழி.
கிட்டத்தட்ட 5000 ஆண்டுகளுக்கும் முற்பட்ட மொழியாகக் கருதப்படுகிறது.
சிந்து சமவெளி (Indic) சமவெளி நாகரிகத்தில் இம்மொழி இருந்திருக்கிறது என்று அகழ்வாராய்ச்சிகள் உறுதிசெய்துள்ளன.
க ச ட த ப ற - வல்லினம், ங்+அ ஞ ந ம ன ண - மெல்லினம், ய ர ல வ ழ ள - இடையினம் என அழகு பெறுவதும் குறிப்பிடத்தக்கது

தற்புகழ்ச்சி

தன்விளம்பரம்

தற்கொலை

தன்னை தானே கொலை செய்தல்

த்ரிகேட்ட

ஓண‌ம் ப‌ண்டிகையின் ஆறாம் நாள்

திருவோணம்

ஓண‌ம் ப‌ண்டிகையின் கடைசி நாள்

தவிசணை

பகலில் இருக்கையாகப் பயன்படும் படுக்கை

தட்சணம்

அதே காலத்தில்

தட்டார்

பொன் அணிகள் செய்தல்

திமிலர்

மீன்பிடி வள்ளம் கப்பல் செய்தல்

தச்சர்

மரவேலை செய்பவர்

தொழில்

உழவு
கைத் தொழில்
வரைவு
வாணிகம்
விச்சை
சிற்பம்

தபாத்தியம்

மாரிகாலம்

தயாரிப்பாளர்

ஒரு பொருளை உருவாக்குபவர்/தயாரிப்பவர்