ஞ - வரிசை

எழுத்தெனப் படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பஃ தென்ப -தொல்காப்பியம்

சொல்பொருள்
ஞமலி

நாய், கள், மயில்
['ஞமலி போல் வாழேல்' ஆத்தி சூடி.]
[ஞமலி நாய் மயில் கள்ளென்ப” நிகண்டு]
(இணைத்தவர் : Raju Rajendran)

ஞாலம்

உலகம்
புவி
[ஞாலம் கருதினும் கைகூடும் காலம் கருதி இடத்தாற்செயின்,
-வள்ளுவர்]
(இணைத்தவர் : Raju Rajendran)

ஞானம்

அறிவு

ஞாபகம்

நினைவு

ஞானபரன்

கடவுள்
ஞானகுரு

ஞானானந்தன்

கடவுள்

ஞானி

அருகன்

ஞானன்

கடவுள்
நான்முகன்

ஞான வேள்வி

ஓதுதல்
ஓதுவித்தல்
கேட்டல்
கேட்பித்தல்
சிந்தித்தல்

ஞான வகை

கேட்டல்
சிந்தித்தல்
தெளிதல்
நிட்டை கூடுதல்

ஞான போதனை

சமய தீட்சை
விசேட தீட்சை
நிர்வாண தீட்சை

ஞாபகி

நினைவாற்றலுள்ளவன்
இடைமாற்று