ச - வரிசை

எழுத்தெனப் படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பஃ தென்ப -தொல்காப்பியம்

சொல்பொருள்
சந்தை

அங்காடி

சிவபெருமான்

சைவ சமயத்தின் முழுமுதற் கடவுள்.

சிவாகமங்கள்

காமிகம்
யோகஜம்
சிந்த்யம்
காரணம்
அஜிதம்
தீப்தம்
சூஷ்மம்
ஸஹஸ்ரம்
அம்சுமான்
சுப்ர பேதம்
விஜயம்
நிச்வாசம்
ஸ்வாயம் புவம்
அனலம்
வீரம்
ரெளரவம்
மகுடம்
விமலம்
சந்ரக் ஞானம்
முகபிம்பம்
பிரோத் கீதம்
லலிதம்
சித்தம்
ஸந்தானம்
சர்வோக்தம்
பாரமேச்சுவரம்
கிரணம்
வாதுளம்

சிவ சக்திகள்

வாமை
சேட்டை
ரெளத்திரி
காளி
கலவிகரணி
பலவிகரணி
பலப்பிரமதனி
சர்வ பூதமனி
மனோன்மணி

சங்கு

இடம்புரி
வலம்புரி
சலஞ்சலம்
பாஞ்சசன்னியம்
சங்கு ஓர் இயற்கையான இசைக்கருவி. அதனைக் கோடு, வளை என்று வேறு விதமாகவும் அழைத்துள்ளனர். சங்கி ஒலி மங்கா இசையாக சங்க காலத்தில் மதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இதில் வலம்புரியானது சங்கு இனத்தில் மிகச் சிறந்தது. கிடைப்பதற்கு அரியது. இவ்விசைக் கருவி இன்றும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. கோவில்களில் இறைவனை வழிபடும் போதும் இறந்தவர்களின் இறுதிச் சங்கிலும் இன்றும் இது இடம் பெறுகின்றது.

சந்தான குரவர்

மெய்கண்ட தேவர்
அருள் நந்தி சிவாசாரியார்
மறைஞான சம்பந்தர்
உமாபதி சிவாசாரியார்

சமயக் குரவர்

திருஞான சம்பந்தர்
திருநாவுக்கரசர்
சுந்தர மூர்த்தி சுவாமிகள்
மாணிக்க வாசகர்

சமித்து

வில்வம்
ஆல்
வன்னி
கருங்காலி
மா
முருக்கம்
அத்தி
பலாசு
சந்தனம்
வேங்கை
அரசு
வாகை

சமித்து

வேள்விகளில் பயன் படுத்தப்படும் சுள்ளிகளைத் தரும் மரங்கள்

சித்தர்

நந்தீசர்
போகர்
திருமூலர்
பதஞ்சலி
தன்வந்திரி
கரூர் சித்தர்
சுந்தரானந்தர்
மச்ச முனிவர்
சட்ட முனிவர்
கமல முனிவர்
வான்மீகர்
குதம்பைச் சித்தர்
பாம்பாட்டி சித்தர்
இடைக்காட்டுச் சித்தர்
கோரக்கர்
கொங்கணவர்
கும்ப முனிவர்

சிரஞ்சீவியர்

நீடூழி காலம் வாழ வரம் பெற்றவர்கள்

சிரஞ்சீவியர்

அசுவத் தாமன்
மாவலி சக்கரவர்த்தி
மார்க்கண்டன்
வியாசன்
அனுமான்
வீடணன்
பரசுராமன்

சிறு காப்பியங்கள்

நீல கேசி
சூளாமணி
யசோதர காவியம்
உதயண குமாரகாவியம்
நாக குமாரகாவியம்

சிறு பஞ்சமூலம்

கண்டங்கத்திரி
சிறு மல்லிகை
பெரு மல்லிகை
சிறு வழுதுணை
சிறு நெருஞ்சி

சிறு பொழுது

விடியல்
காலை
நண்பகல்
எற்பாடு
மாலை
இடையாமம்

சுடர்

சூரியன்
சந்திரன்
அக்கினி

சுரம்

சட்ஜம்
ரிடபம்
காந்தாரம்
மத்திமம்
பஞ்சமம்
தைவதம்
நிஷாதம்

சுத்தி

ஆன்ம சுத்தி
தான சுத்தி
திரவிய சுத்தி
மந்திர சுத்தி
இலிங்க சுத்தி

செல்வப் பேறுகள்

தனம்
தான்யம்
அரசு
பசு
புத்திரர்
தைரியம்
வாகனம்
சுற்றம்

சூரியனின் குதிரைகள்

காயத்திரி
திருட்டுபு
செகதி
அனுட்டுபு
பந்தி
பிரகதி
முட்டிணுகு