ச - வரிசை

எழுத்தெனப் படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பஃ தென்ப -தொல்காப்பியம்

சொல்பொருள்
சொத்து

உடலிற்பூசும் இரத்தம் போன்ற செம்பசை. சொத்துப் பூசிக்கொண்டன். (W.)

சோற்றி

மரத்தினுள்வெளிறு
வயிர மற்ற கட்டை
பழத்தின் சதைப்பாகம்
பச்சிலைவகை

சி

A feminine suffix, as in ஆய்ச்சி
ஒரு பெண்பால்விகுதி. (வீரசோ. தத்தி. 5.)

சின்

ஒர் அசைச்சொல். காப்பும் பூண்டிசின் (தொல். சொல். 277)

சு

Prefix of sanskrit words signifying goodness auspiciousness as சுகுணம்
(opp.) to நன்மை, மங்கலம் முதலிய பொருள் பெற்று வடமொழிப்பெயர்கட்கு முன் வரும் சொல்

செய்தே

வினைநிகழ்ந்து கொண்டிருத்தலைக் குறித்தற்குச் செயவெனெச்சத்துடன் வரும் ஒரு துணைவினை. குணவிசிஷ்டவஸ்து தோற்றா நிற்கச் செய்தேயும். (ஈடு
1
1
6)

சென்றது

வினாவொடு சேர்ந்து அடுக்கியும் அடுக்காதும் வரும் அசைநிலை. (தொல். சொல். 425.) (Obs.)

சோ

வியப்புப்பொருளைத் தரும் இடைச்சொல். (Loc.)
மதில்

சௌத்திரன்

முதன்மூன்று குலத்தைச் சேர்ந்த ஒருவனுக்குச் சூத்திரச்திரீயிடம் பிறந்தவன். (சங். அக.)

சாக்காடு

சாவு. உறங்குவது போலுஞ் சாக்காடு (குறள், 339).
கெடுதி. மரம் சாக்காடயிருக்கிறது. (Loc.)

சிந்தூரப்பொட்டு

குங்குமப்பொட்டு. (w.)

செங்கடுக்காய்

செந்நிறமுள்ள கடுக்காய்வகை. (பதார்த்த.972.)

சமனியகரணி

விரணத்தையும் தழும்பையும் நீக்குமருந்து. (பிங்.)

சிம்புதெறி

சிராயாதல். (w.)

சிரமன்

அடிமை
இழிவானவன்

சைவம்

ஊர்த்தசைவம்
அனாதிசைவம்
ஆதிசைவம்
மகாசைவம்
பேதசைவம்
அபேதசைவம்
அந்தரசைவம்
குணசைவம்
நிர்க்குணசைவம்
அத்துவாசைவம்
யோகசைவம்
ஞானசைவம்
அணுசைவம்
கிரியாசைவம்
நாலுபாதசைவம்
சுத்தசைவம் என்று பதினாறுவகைப்பட்டதாய்ச் சிவனைப் பரதெய்வமாகக்கொண்டு வழிப
சிவமகாபுராணம்.எதிரில் சைவமே பவிடியம் (கந்தபு. பாயி. 54)
ஆகமம். (அக. நி.)
புலாலுண்ணாகமை. (Colloq.)

சௌமன்

புதன். (w.)
சந்திரன் மகன்

சுவேதநீர்

வீரியம். (நன்.268
உரை.)

சிவப்போணான்

சீத்தியோணான. (W.)

சங்கம்

கூட்டுத்தாபனம்
கூட்டுறவு
1000000000000000