க - வரிசை

எழுத்தெனப் படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பஃ தென்ப -தொல்காப்பியம்

சொல்பொருள்
கின்னரம்

ஒரு இசைக் கருவி
இசை எழுப்பும் ஒரு பறவை

கல்லலகு

ஒரு வகை இசைக்கருவி

குடமுழவு

பறவைகளை ஓட்டத் தினைப்புனத்தில் பயன்பட்டதாகும். பின்னர் இது இசைக்கருவியாக விளங்கியது.
குடமுழா; முழவு வாத்திய வகை

கிணை

முழவு வாத்திய வகை

கத்தி

மரங்களை வெட்ட பயன்படுத்தும் கருவி.

கூர்வாயிரும்பு

அரிவாண்மணை

கிளிமூக்கெழுத்தாணி

தலைப்பக்கம் கிளிமூக்குப் போன்ற கத்தியையுடைய எழுத்தாணிவகை.

கஞ்சிரா

கஞ்சிரா சமயச் சடங்குகளில் பயன்படுத்தப்படும் கிராமிய இசைக் கருவிகளில் ஒன்றாகும். பஜனைகளிலும்
கிராமிய மக்களாலும் பயன்படுத்தப்படும் வாத்தியம் இதுவாகும்.

கொக்கறை

கொக்கறை என அறியப்படும் நெருக்கமான இரு இசைக்கருவிகள் உள்ளன. ஒன்று மாட்டின் கொம்பால் செய்யப்படுவது. மற்றையது இரும்புக் குழல். முதலாவது கோயிலிலும்
இரண்டாவது சாற்றுப்பாடலின் போதும் பயன்படுத்தப்பட்டது

கொடுகொட்டி

கொடுகொட்டி என்பது தோற்கருவி வகை சார்ந்த தமிழர் இசைக்கருவிகளுள் ஒன்று. இது ஒரு வகைப் பறை எனும் முழவுக்கருவியாகும். இதனைப் பற்றிய குறிப்புகள் சிலப்பதிகாரத்திலும் தேவாரத்திலும் உள்ளன. இக்கருவி தற்காலத்தில் கிடுகிட்டி என்றழைக்கப்படுகிறது. நாகசுரக் கச்சேரிகளிலும் இடம்பெறுகிறது.

காட்சி

பார்வைக்கு புலப்படுவது காட்சி

கணிகை

தாசி
விபச்சாரி

கனவான்

கௌரவமுடையவர்

கம்பளிப்பூச்சி

உடலில் மயிருள்ள ஒரு வகைப் புழு; கம்பளிப்புழு

கெட்டப்பொல்லு

கெட்ட + பொல்லு இது சிறிய பொறியாகும் இதை பயன்படுத்தி சிறு பறவை
மிருகங்களை வேட்டையாடுவார்கள்.

கள்ளு

பனை
தென்னை போன்ற மரங்களிலிருந்து உற்பத்தி செய்யப்படும் ஒரு வகையான போதை ஏற்படுத்தும் பானம் ஆகும்.

கைம்பெண்

கணவனை இழந்தவள்

கிருஷிகன்

உழவுத் தொழில் செய்வோன்
உழுகுடி,குடியானவன்,பயிரிடுவோன்,விவசாயி